Lietuvos Respublikos herbas Gyventoj� registro tarnybos logotipas

Gyventoj� registro tanybos pastatas esantis A. Vivulskio g. 4A

______________________________________

A. Vivulskio g. 4A,
LT-03220 Vilnius

Kaip mus rasti?

Informacija teikiama telefonu (8 5) 250 7810


Faks. (8 5) 250 7811

grt@gyvreg.lt

Darbo laikas:

I�IV: 7.30�16.30
    V: 7.30�15.15
Papildomai pra�ymai ir skundai priimami
I�IV: 16.30�17.00
Piet� pertrauka: 11.30�12.15

�mon�s kodas 1887 56712

______________________________________

  TREE EN
Sertifikatai Sertifikatas ISO 9001:2008
Sertifikatas ISO/IEC 27001:2013
 

Naujienos:

Informuojame, kad �i� met� rugs�jo 19,20 dienomis bus vykdomi Gyventoj� registro technin�s �rangos modernizavimo darbai. Min�tu metu nebus pasiekiamos duomen� baz�s ir Gyventoj� registro paslaugos nebus teikiamos. Atsipra�ome u� nepatogumus.

2015-09-10

Informacija d�l asmens duomen� teikimo sutar�i�

2015-08-11

Prane�imas apie likviduojam� Gyventoj� registro tarnyb�
Informuojame, kad vadovaujantis 2015 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nutarimu Nr. 770 �D�l biud�etin�s �staigos Gyventoj� registro tarnybos likvidavimo�, Gyventoj� registro tarnyba likviduojama, nutraukiant jos veikl� nuo 2016 m. sausio 1 dienos. Gyventoj� registro tarnybos atliekamos Lietuvos Respublikos gyventoj� registro tvarkymo funkcijos bus perduodamos valstyb�s �monei Registr� centrui, o sertifikat� sudarymo ir tvarkymo funkcijos � Asmens dokument� i�ra�ymo centrui prie Vidaus reikal� ministerijos. Gyventoj� registro tarnybos likvidatore paskirta Gyventoj� registro tarnybos direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas, Marija Norkevi�ien�.

2015-08-05

Informuojame, kad naudojantis naujausiomis �Mozilla Firefox� ir Google �Chrome� nar�ykl�s versijomis, neveikia i�orini� vartotoj� nar�ykl�s (IVN) paslauga. Rekomenduojame naudoti �Internet Explorer� nar�ykl�.

2015-09-04


Informuojame, kad jau veikia Metrikacijos paslaug� informacin� sistema (MEPIS), kuri pasiekiama adresu https://mepis.gyvreg.lt. Gyventojai turi galimyb� internetu u�sisakyti pakartotinius liudijimus, pa�ymas, u�pildyti pra�ymus civilin�s b�kl�s akt� �ra�� �registravimui, apmok�ti u� paslaugas elektroniniu b�du. Pla�iau skaitykite �ia.

2014 m. veiklos ataskaita

Projektai

ES parama

Informuojame, kad nuo 2009-01-01 �sigaliojo nauja Lietuvos Respublikos asmens duomen� teisin�s apsaugos �statymo redakcija, kurioje be kit� naujovi� taip pat papildyti vienkartinio pra�ymo reikalavimai. Pra�yme turi b�ti nurodytas asmens duomen� naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas, pra�om� pateikti asmens duomen� apimtis.

Nuo �iol yra galimyb� pasitikrinti informacij� apie asmens dokumento i�ra�ymo stadij�.

Kvie�iame susipa�inti su savo duomenimis, kurie yra saugomi Gyventoj� registre.

Informuojame, kad pasikeit� i�orini� vartotoj� nar�yk�s (IVN) adresas. Nuo �iol pra�ome jungtis adresu http://ivn.gyvreg.lt.

Naujos elektronins paslaugosgyventojams naudingi sprendimai internete.

Informacija sudarantiems asmens duomen� teikimo sutartis! Informuojame, kad nuo �iol asmens duomen� teikimo sutarties form� galite rasti ir m�s� interneto puslapyje.

Gyventoj� registro tarnyba:

 • u�tikrina teis�t� asmens duomen� rinkim�, tvarkym� ir visi�k� apsaug�;
 • tvarko Gyventoj� registro duomen� centrin� baz�;
 • tvarko Gyventoj� registrui teikiam� duomen� apskait�;
 • teikia registro duomenis nemokamai valstyb�s vald�ios ir valdymo institucijoms, savivaldybi� institucijoms, teismams, prokurat�roms ir kitoms Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nustatytoms institucijoms;
 • sudaro ir suteikia asmens kod�;
 • organizuoja Gyventoj� registro technin�s ir programin�s �rangos k�rimo, tobulinimo ir diegimo darbus.
 • Elektronines paslaugos E.TEISMAS.LT www.euras.lt www.gyvreg.lt www.gyvreg.lt EPIS

  Geriausiai matomas esant 1024 x768 skiriam�jai gebai.
  Puslapio administratorius