ES PARAMA
 


             Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-01-V priemonės „Elektroninės valdžios paslaugos” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. T-148 bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-01-V priemonės „Elektroninės valdžios paslaugos“ sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-01, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. T-233, 2008 m. gruodžio 30 d. agentūra išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Čia galite susipažinti su visa viešosios paslaugos „Civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo elektroninės paslaugos“ galimybių studija (investicijų projektu).