ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO

SUTARTIS Nr.

 

2010 m.                       d.

Vilnius

 

 

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

 

TEIKĖJAS – šios Sutarties šalis, Lietuvos Respublikos juridinis ar fizinis asmuo, duomenų valdytojas, kuris teikia asmens duomenis.

GAVĖJAS – šios Sutarties šalis, Lietuvos Respublikos juridinis ar fizinis asmuo, duomenų valdytojas arba ne duomenų valdytojas, kuriam teikiami asmens duomenys.

VDAI – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

TRETYSIS ASMUO – bet koks juridinis ar fizinis asmuo, kuris nėra šios Sutarties šalis.

ŠALTINIS – informacinė sistema, kurioje tvarkomi ir saugomi asmens duomenys.

DUOMENŲ SUBJEKTAS – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi gyventojų registre.

 

TEIKĖJAS – Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, atstovaujama direktorės Marijos Norkevičienės, ir

GAVĖJAS – vardenis, pavardenis, X-as notarų biuras, A. Vivulskio 4A, LT-03220 Vilnius____________________________________________________________

                                           ( notaro vardas, pavardė, biuras, biuro adresas)

Sudarė šią SUTARTĮ:

 

1.      SUTARTIES DALYKAS

Šia Sutartimi TEIKĖJAS įsipareigoja teikti GAVĖJUI Lietuvos Respublikos piliečių bei asmenų be pilietybės ir kitų valstybių piliečių, turinčių leidimus nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, asmens duomenis (toliau – duomenys), o GAVĖJAS įsipareigoja naudoti juos Sutartyje nurodytu tikslu, sąlygomis ir tvarka.

 

2.      DUOMENŲ TEIKIMO JURIDINIS PAGRINDAS

2.1  .TEIKĖJAS teikia asmens duomenis GAVĖJUI vadovaujantis:

2.1.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-78; 1999, Nr. 28-793) 3 str. 2 d., 11 str. 4 d.;

2.1.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597) 5 str. 1 d. 3 p.

2.2. GAVĖJAS gauna duomenis iš TEIKĖJO vadovaujantis:

2.2.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597) 5 str. 1 d. 6 p., 7 str. 3 d. 1 p.;

2.2.2. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810; 2003, Nr. 15-598) 51 str.

 

3.      DUOMENŲ TEIKIMO IR PANAUDOJIMO TIKSLAS

3.1. TEIKĖJAS įsipareigoja teikti duomenis, kurie bus panaudoti atliekant  notarinius veiksmus (Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. (Žin., 1992, Nr. 28-810; 2001, Nr. 55-1943)), o GAVĖJAS įsipareigoja naudoti duomenis tik šiuo tikslu.

3.2. Duomenimis, gautais iš Gyventojų registro, GAVĖJAS negali naudotis kitaip ar panaudoti jų kitokiu tikslu, negu nustatoma juos suteikiant (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. 1346 „Dėl Lietuvos respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 96-3034) 44 p.).

 

4.      DUOMENŲ TEIKIMO TVARKA

4.1. GAVĖJAS atsakingas už DUOMENŲ SUBJEKTŲ informavimą apie jų teisę nesutikti dėl jų asmens duomenų tvarkymo (tikrinimo), vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

 

4.2. TEIKĖJAS įsipareigoja duomenis teikti pagal sąlygas, nustatytas Sutarties 1 priede „Asmens duomenų teikimo sąlygos“.

4.3. TEIKĖJAS atsako už teikiamų asmens duomenų patikimumą (teisingumą) ir apsaugą kol duomenys pasieks GAVĖJĄ.

 

5.      ŠALTINIS

TEIKĖJAS teikia duomenis iš Gyventojų registro duomenų centrinės bazės.

 

6.      PAKEITIMAI, PATIKSLINIMAI

6.1. Bet kokie pakeitimai, susiję su vienos iš šalių teisinio statuso, pavadinimo, adresų ar kitų rekvizitų pakeitimais ar patikslinimais, pranešami kitai šaliai per 5 ( penkias) darbo dienas nuo pakeitimo dienos.

6.2. TEIKĖJAS įsipareigoja apie bet kokį pagal šią Sutartį teiktų duomenų pakeitimą ar klaidas ŠALTINYJE raštu pranešti GAVĖJUI ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių pakeitimų atsiradimo ar klaidų nustatymo dienos.

 

7. APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

7.1. GAVĖJAS įsipareigoja sumokėti už asmens duomenis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarime Nr. 309 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydžio patvirtinimo“(Žin., 2006, Nr. 36-1287) nustatyto dydžio atlyginimą.

7.2. TEIKĖJAS elektroninių paštu (pagal sutarties 14 punkte nurodytą elektroninio pašto adresą) išsiunčia GAVĖJUI sąskaitą - faktūrą už pateiktus asmens duomenis.

7.3. GAVĖJAS per 10 dienų nuo sąskaitos-faktūros išsiuntimo dienos apmoka TEIKĖJUI, pervesdamas pinigus į sutarties 14 punkte nurodytą TEIKĖJO sąskaitą

7.4. GAVĖJUI per 10 dienų neapmokėjus pateiktos sąskaitos – faktūros asmens duomenų teikimas yra sustabdomas.

7.5. Asmens duomenų teikimas GAVĖJUI atnaujinamas tik gavus iš jo apmokėjimo dokumento kopiją.

 

8. DUOMENŲ NAUDOJIMO TVARKA

8.1. Tretiesiems asmenims duomenys negali būti atskleisti arba negali būti suteikta kitokia galimybė bet kokia forma su jais susipažinti, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

8.2. GAVĖJAS įsipareigoja užtikrinti gautų pagal šią Sutartį asmens duomenų apsaugą savo lėšomis ir priemonėmis, sutinkamai su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

9. ATSAKOMYBĖ IR GINČIŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1. Nė viena šalis neturi teisės pavesti šią Sutartį vykdyti tretiesiems asmenims.

9.2. Už šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.3. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

10 . NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

10.1. Nė viena iš Sutarties šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr.74-2262) 6.212 straipsnio nustatyta tvarka.

10.2.Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr.68-1652).

10.3. Sutarties Šalis, negalinti įvykdyti Sutartyje nurodytų įsipareigojimų, raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jas praneša apie tai kitai Sutarties šaliai.

 

 

11.  SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota.

11.2. Sutartis netenka galios:

11.2.1. kai šalys susitarė nutraukti sutartį ir tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

11.2.2. kai viena šalis nutraukia Sutartį 11.3. p. išdėstyta tvarka;

11.2.3. kai duomenų TEIKĖJAS ar GAVĖJAS netenka teisės tvarkyti duomenis.

11.3. Sutarties nutraukimo sąlygos:

11.3.1. TEIKĖJO iniciatyva įspėjus GAVĖJĄ raštu prieš 15 kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo;

11.3.2. GAVĖJO iniciatyva įspėjus TEIKĖJĄ raštu prieš 15 kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo.

11.4. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik sudaryti raštu ir šalių tinkamai patvirtinti bei yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

11.5. Sutarties pasibaigimo atveju GAVĖJAS veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

11.6. Įsigaliojus šiai Sutarčiai, netenka galios visi anksčiau šalių sudaryti susitarimai ir sutartys dėl  duomenų teikimo.

 

12.  KITOS SĄLYGOS

12.1. TEIKĖJAS atsako už pateiktų duomenų atitikimą Gyventojų registro duomenims tik duomenų pateikimo dieną. Gyventojų registro duomenys nuolat atnaujinami.

12.2. TEIKĖJAS neįsipareigoja pateikti GAVĖJUI tikslių asmens duomenų šiais atvejais:

12.2.1. Gyventojų registrui teikiami Civilinės metrikacijos skyrių duomenys atnaujinami Šaltinyje po 1 mėn. nuo akto sudarymo dienos.

12.2.2. Asmenų, nedeklaravusių gyvenamosios vietos, adresų Gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje nėra.

12.2.3.Civilinės būklės aktų duomenys pagrįsti dokumentais pradėti kaupti: apie mirtis ir gimimus nuo 1992 m. balandžio 1 d.; apie šeiminę padėtį nuo 1993 m.

12.3. GAVĖJAS, nustatęs gautuose duomenyse klaidų, raštu informuoja TEIKĖJĄ.

12.4. Jeigu GAVĖJO pranešimas apie klaidas yra pagrįstas, TEIKĖJAS, ištaiso savo klaidas per 10 dienų nuo pranešimo gavimo ir pataisytus duomenis pateikia GAVĖJUI pagal duomenų teikimo sąlygas arba informuoja raštu ar elektroniniu paštu GAVĖJĄ apie priežastis, dėl kurių klaidos pataisyti negalima.

12.5. TEIKĖJAS neatsako už duomenų teikimo sutrikimus ir  TEIKĖJO kompiuterinės ir ryšio įrangos gedimų, įrangos stabdymų, duomenų bazės reorganizavimo, profilaktikos, ryšių sutrikimo ir kitais atvejais.

12.6. TEIKĖJUI ir GAVĖJUI pasirašius sutartį, TEIKĖJAS registruotu laišku per 10 darbo dienų paštu išsiunčia GAVĖJUI vartotojo vardą ir slaptažodį skirtą prisijungimui prie duomenų teikimo sistemos.

 

13.  PRIEDAI IR EGZEMPLIORIAI

13.1. Sutarties neatskiriamas priedas yra ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SĄLYGOS (1 priedas, 1 lapas).

13.2. Prašymas dėl asmens įrašymo į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinės bazės naudotojų sąrašą (2 priedas, 1 lapas).

13.3. Informacija apie kompiuterizuotą darbo vietą (3 priedas, 1 lapas).

13.4. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

 

 

 

 

 

 

 

14.  ŠALIŲ REKVIZITAI

TEIKĖJO duomenys:  Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, tel. (8~5) 271 6243, faks. (8~5) 271 6210, įstaigos identifikavimo kodas 188756712

Specialiųjų lėšų sąskaitos:

                                          Nr.LT227044060000979212, AB SEB Vilniaus bankas, kodas 70440;

Nr. LT407180300000120112, AB Šiaulių bankas, kodas 71803;

Nr. LT770075800001345129, AB bankas "Snoras", kodas 00758;

Nr. LT264010049500282312, AB bankas "Dn B NORD", kodas 40100;

Nr. LT407300010094504412, AB bankas "Hansabankas", kodas 73000.

 

GAVĖJO duomenys:

Juridinio asmens kodas:

 

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas:

Notaras vardenis, pavardenis

Banko pavadinimas ir kodas: 

AB SEB Vilniaus bankas, kodas 70440

PVM mokėtojo kodas:

LT111111111111

Sąskaitos numeris:

LT111111111111111111

Buveinės adresas:

A. Vivulskio 4A

Miestas, pašto indeksas:

LT-03220 Vilnius

Telefonas:

271 1111

Elektroninio pašto adresas: vardenis.pavardenis@gyvreg.lt

Faksas: 271 1111

 

 

 

Teikėjas:

Gavėjas:

Direktorė Marija Norkevičienė

Notaras Vardenis, pavardenis

 

Vardas, pavardė ir pareigos

 

 

Parašas

Parašas

20____ m. ________________       ____ d.

20____ m. ________________       ____ d.

 

 

 

A.V.

A.V.

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                    Asmens duomenų teikimo sutarties Nr.

           1 priedas

 

 

                                           ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

1.      Teikimas: pastovus.

2.      Teikimo būdas: duomenų išrašas.

3.      Duomenų teikimo tvarka:

3.1.  GAVĖJAS užpildo nustatytos formos prašymo jungtis į TEIKĖJO duomenų peržiūros sistemą blanką.

3.2.  TEIKĖJAS suteikia autorizuoto prisijungimo galimybę.

4. Teikiamų duomenų elementai: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, deklaruota ar apskaityta gyvenamoji vieta ir deklaravimo data, šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data, sutuoktinio vardas, pavardė, gimimo data, asmens mirties data – jei asmuo miręs, duomenys apie nepilnamečius vaikus (iki 18 m.): vardas, pavardė, gimimo data.

5. Kiekviena GAVĖJO pateikta ir įvykdyta užklausa skaičiuojama ir apmokama kaip atskiro asmens duomenų pateikimas.

6. TEIKĖJO užtikrinamos apsaugos priemonės - Gyventojų registro tarnybos  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2004 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. (29)4R-14 „Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų saugos nuostatai“.

7. Kompiuterinį ryšį užtikrina Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovaujantis 2004-05-10 Informacinių technologijų aptarnavimo sutarties Nr. (29)1T-4/6-14R-3, pasirašytos tarp Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 2 priedo 9 punktu.

Pastaba: Darbo vietos IP adresas turi būti statinis (t.y. suteikiamas vieną kartą, pastovus ir nekintantis).

8. GAVĖJO užtikrinamos apsaugos priemonės - Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810; 2003, Nr. 38-1703) 14 str.

 

 

Teikėjas:

Gavėjas:

Direktorė Marija Norkevičienė

Notaras Vardenis, pavardenis

 

Vardas, pavardė ir pareigos

 

 

Parašas

Parašas

20____ m. ________________       ____ d.

20____ m. ________________       ____ d.

 

 

 

A.V.

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Asmens duomenų teikimo sutarties Nr.

  2 priedas

 

__a/k 12345678911, vardenis   pavardenis______________________________________________

(asmens kodas, vardas, pavardė)

 

Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

P R A Š Y M A S

DĖL ASMENS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ CENTRINĖS BAZĖS NAUDOTOJŲ SĄRAŠĄ

20______________Nr._____

 

Prašau įrašyti_______X-as notarų biuras_______________________________________________

(įstaiga, departamentas, tarnyba,

________________________________________________________________________________

skyrius, grupė, poskyris,

_____________________notaras____________________________________________________

pareigos,

______________A. Vivulskio 4A, 106 kab.____________________________________________

darbo vietos adresas, kabineto Nr.,

 

___ tel. 8 ~ 5 271 6364, mob. Tel. 8 621 11111, faks. 8 ~ 5 271 1111, el.pastas vardenis.pavardenis@gyvreg.lt_________________________________

(darbo telefonas, mob. telefonas, faksas, el.paštas)

 

į Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Gyventojų registro) duomenų centrinės bazės naudotojų sąrašą bei suteikti nurodytas teises.

Teises nustatau:

 

___________Notaras___         ________________            _______vardenis, pavardenis__________                                                                                  

        (vadovo pareigos)                                                 (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALO LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ CENTRINĖS BAZĖS NAUDOTOJAS

 

1.       Šis leidimas suteikia teisę naudotis Gyventojų registro duomenų centinėje bazėje saugoma informacija tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais naudotojui patikėtas asmens duomenų tvarkymo funkcijas.

2.       Asmens duomenys negali būti kopijuojami, kaupiami, perduoti ar atskleisti pašaliniams asmenims.

3.       Griežtai draudžiama pranešti kitam asmeniui naudotojo registracijos duomenis ir slaptažodžius. Naudotojas asmeniškai atsako už visus žalingus veiksmus, atliktus jo vardu.

4.       Reikalavimų vykdymą užtikrina naudotojų vadovai bei kontroliuoja Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM.

5.       Naudotojas, nesilaikantis šių reikalavimų, be įspėjimo išbraukiamas iš Gyventojų registro duomenų centrinėje bazės naudotojų sąrašo (atliekamas tyrimas ir surašomas protokolas, pranešama naudotojo vadovui).

6.       Jei naudotojas pakeičia darbo vietą arba darbo pobūdį, jis asmeniškai ar šį leidimą pasirašęs vadovas, privalo pranešti apie tai Gyventojų registro tarnybai prie LR VRM. Leidimas netenka galios ir visos naudotojui suteiktos teisės panaikinamos.

 

Su reikalavimais bei LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 21414, 21415, 21416 , 21417 straipsniais, LR valstybės registrų įstatymu, LR gyventojų registro įstatymu, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu susipažinau ir pasižadu jų laikytis.

 

 ________vardenis, pavardenis, 2006-06-16_____________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)

Registravimo informacija (pildo Gyventojų registro tarnybos prie VRM informacinės sistemos administratoriai)

Prisijungimo vardas:

Data nuo:

Data iki:

Administratorius:

 

 

 

 

 

 

                Asmens duomenų teikimo sutarties Nr.

         3 priedas

 

Informacija apie kompiuterizuotą darbo vietą

 

 

Prašome informaciją pildyti tik „MS WORD“ programa.

Vieta

Miestas

Vilnius

Gatvė ir pastato Nr.

A. Vivulskio 4A

Įstaiga

X-as notar7 biuras

Padalinys

Pildyti jei yra

Tinklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP adresas

MAC adresas

 Kompiuterio vardas

Kab. Nr.

xxx.ccc.ddd.eee

12345678910A

 

     

 

 

 

 

 

Vietinio kompiuterių tinklo administratorius

Vardas, pavardė

El. paštas

Mob. Tel.

Vardenis, pavardenis

Vardenis.pavardenis@gyvreg.lt

8 651 11111

 

Informacijos teisingumą patvirtina:

Pareigos

Vardas, pavardė

Parašas

notaras

Vardenis, pavardenis