PROJEKTAS "CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ REGISTRAVIMO, LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO ELEKTRONINĖS PASLAUGOS"

 

 

·         PARENGTI MEPIS NUOSTATAI IR KITI DOKUMENTAI

 

 


Atrinkta Tiekėjų grupė – UAB  ATEA ir UAB „Alna Software“ – iki gegužės mėn. atlikusi visus organizacinius ir parengiamuosius darbus, ėmėsi esminių Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos (MEPIS) kūrimo užduočių, suplanuotų MEPIS kūrimo darbų tvarkaraštyje. Per pastaruosius tris mėnesius buvo atlikta MEPIS numatomų teikti paslaugų analizė bei parengti pagrindiniai MEPIS įteisinimo dokumentai: MEPIS nuostatai, MEPIS duomenų saugos nuostatai ir MEPIS specifikacijos projektas.

MEPIS nuostatai – pagrindinis dokumentas, kuris apibrėžia šios sistemos steigimo pagrindą, laukiamą rezultatą, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, kaupiamų duomenų šaltinius, MEPIS duomenų tvarkymą, jų saugą ir MEPIS reorganizavimą arba likvidavimą.
Šis dokumentas buvo derinamas su Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybine duomenų apsaugos inspekcija. Kadangi šios sistemos pagrindiniai naudotojai bus civilinės metrikacijos įstaigos, kurios yra savivaldybių padaliniai, tai nuostatai taip pat buvo derinami su Lietuvos savivaldybių asociacija.
MEPIS nuostatai patvirtinti Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. (29) 4R-31 (Žin., 2010, Nr. 97-5073).

MEPIS duomenų saugos nuostatai – dokumente apibrėžiami reikalavimai, kaip sudaryti sąlygas saugiai automatizuotu būdu tvarkyti asmens duomenis šioje informacinėje sistemoje. Informacinės sistemos duomenų sauga turi užtikrinti, kad būtų gaunama ir perduodama tik teisėta ir patikima elektroninė informacija, apsaugota nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ar atskleidimo.
Šis dokumentas buvo derinamas su Vidaus reikalų ministerijos specialistais.
MEPIS duomenų saugos nuostatai patvirtinti Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. (29) 4R-32 (Žin., 2010, Nr. 97-5074). 

MEPIS specifikacija – tai dokumentas, kuriame aprašyta sistemos paslaugų paskirtis, tikslai, informaciniai srautai (išoriniai ir vidiniai), MEPIS saugoma, teikiama informacija, efektyvumas, detalūs reikalavimai informacinei sistemai, projekto valdymui, techninei ir bazinei programinei įrangai.
Šiuo metu MEPIS specifikacija išsiųsta derinti su Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos specialistais.

Visi šie dokumentai – būtinas, visapusiškai reglamentuotas pagrindas Metrikacijos paslaugų informacinei sistemai toliau kurti. Juos patvirtinus, pradedami I etapo II fazės (tyrimo) darbai. Atsižvelgus į specifikacijoje apibrėžtus reikalavimus ir naudojamas technologijas, detaliai aprašoma sistema,  t. y. imamas kurti MEPIS techninės architektūros projektas, MEPIS funkcinė, nefunkcinė specifikacijos ir kiti tyrimo fazės metu numatyti dokumentai . Projektuojant bus nurodyta, kaip MEPIS bus realizuojama, bus pateikti grafiniai vartotojų sąsajų vaizdai,  sąsajų specifikacijos.

* * *