PROJEKTAS "CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ REGISTRAVIMO, LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO ELEKTRONINĖS PASLAUGOS"


 • VYKDOMI METRIKACIJOS PASLAUGŲ SISTEMOS BANDYMAI


   2011, birželis

                

  2011 m. birželio mėnesį techniškai baigta kurti Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (MEPIS) ir dabar vykdomas sistemos testavimas.
                 Per ilgiausiai trukusį MEPIS „Projektavimo ir kūrimo“ etapą pagal tyrimais nustatytas, oficialiai patvirtintas ir numatytas gyventojams teikti 19 paslaugų buvo suprojektuota, techniškai sukurta ir, atlikus techninio konfigūravimo ir programavimo darbus, suderinta visa MEPIS struktūra. Sėkmingai suderintos sąsajos su išorinių informacinių sistemų duomenų MEPIS teikėju – Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos, kurio Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistema (VAIISIS) teiks centralizuotos elektroninės paslaugos gavėjų tapatybės nustatymo paslaugos duomenis bei informaciją apie apmokėjimą.
                 MEPIS kūrimo etapo metu buvo sukurta tęstinė-kūrimo aplinka, kurioje šiuo metu vykdomi įrangos kūrimo ir testavimo darbai. Ši aplinka bus naudojama ir garantinio aptarnavimo metu galimų klaidų, trūkumų šalinimui ir įrangos testavimui prieš diegiant į darbinę aplinką. Vidinio MEPIS portalo ir išorinio MEPIS interneto portalo veikimo testavime dalyvauja Gyventojų registro tarnybos, Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriaus ir Kėdainių rajono civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai. Testavimo metu pildomos testavimo rezultatų ataskaitos ir operatyviai taisomos klaidos.
                 Šio etapo metu, vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir MEPIS saugos nuostatais, patvirtintais Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. (29) 4R-32 (Žin., 2010, Nr. 97-5074), parengti ir išsiųsti derinti MEPIS saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, MEPIS naudotojų administravimo taisyklių bei MEPIS veiklos tęstinumo valdymo plano projektai.
                 Baigiant konstruoti informacinę sistemą, parengta metodinė medžiaga, suderintos mokymo veiklos ir vienu metu apmokomų vartotojų skaičius, parengta darbuotojų mokymo naudotis MEPIS mokomoji medžiaga. Taip pat rengiamos informacinės sistemos priežiūros ir eksploatavimo instrukcijos.
            MEPIS jau realiai egzistuoja ir liko tik keli žingsniai iki oficialios jos eksploatavimo pradžios – sėkmingai atlikti bandomąją eksploataciją, pravesti darbuotojų mokymus ir atlikti kitus MEPIS projekto uždarymo darbus.

                

   

   * * *